Soutěž "Hádanka"

Soutěž OPTIA s názvem „Soutěž Hádanka“.

Soutěžit můžete na našem facebookovém profilu OPTIA.

Soutěž „Hádanka“

 

Pořadatel soutěže:

OPTIA, a.s.

sídlem Šumperk, Slovanská 275/16, PSČ 78701

IČ: 26818914, DIČ: CZ26818914

Zapsáno do Obchodního rejstříku: 17. 10. 2003

Spisová značka B 2718 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Pořadatel“)

 

Název soutěže:

SOUTĚŽ “Hádanka” o 3 x poukaz na zboží v hodnotě 1 000 Kč na nákup v očních optikách označených logem OPTIA Partner

 

sto průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky a prostřednictvím facebookového profilu OPTIA (https://www.facebook.com/OPTIA-122702985792456/)

 

Organizátor soutěže:

 OPTIA, a.s.

sídlem Šumperk, Slovanská 275/16, PSČ 78701

IČ: 26818914, DIČ: CZ26818914

Zapsáno do Obchodního rejstříku: 17. 10. 2003

Spisová značka B 2718 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

Trvání soutěže:

Soutěž probíhá od 12. 9. 2023 do 17. 9. 2023

 

Podmínky účasti soutěže:

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“).

 

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Soutěžící má za úkol pod soutěžní FB příspěvek odpovědět na otázku „Který z českých hradů se skrývá na námi upravené fotografii?“

herní komentáře budou vylosovány.

Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího, jehož příspěvek bude obsahovat vulgární vyjádření nebo nebude odpovídat dobrým mravům.

Účastník soutěže tímto dává Pořadateli a Organizátorovi účastí v soutěži výslovný souhlas ke zveřejnění svého jména, fotky na facebookové stránce v soutěžním příspěvku.

 

Výhry a vyhlášení vítězů:

V soutěži jsou 3 výherci. Výhra: poukaz na nákup zboží v optikách označených logem OPTIA Partner v hodnotě 1 000 Kč. Vyhlášení proběhne na facebookovém profilu OPTIA (https://www.facebook.com/OPTIA-122702985792456/).

Soutěžící bere na vědomí, že k vyhlášení budou použity jeho osobní údaje, zejména pak jméno, příjmení a přezdívka. Vyhlášení proběhne nejpozději 3 dny ode dne skončení soutěže, tj. nejpozději dne 20. 9. 2023. Výherce získá svou výhru prostřednictvím sociální sítě Facebook. Výherce je povinen kontaktovat Organizátora zprávou a sdělit mu své údaje pro doručení výhry, a to do 5 dnů ode dne vyhlášení vítězů soutěže, dále je výherce povinen dohodnout se s Organizátorem na předání výhry, jinak výhra propadá Pořadateli. V případě, že výherce nekontaktuje Organizátora ve výše uvedené lhůtě, ztrácí nárok na výhru. Výhru z této Soutěže lze převést na jiné osoby i Soutěžící, za výhru není možné nárokovat hotovost. Datum platnosti poukazu bude uvedeno na výherním poukazu, který bude po vyhlášení výhercům soutěže zaslán výhercům.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje) a s jejich zařazením do databáze společnosti.

OPTIA, a.s.

sídlem Šumperk, Slovanská 275/16, PSČ 78701

IČ: 26818914, DIČ: CZ26818914

Zapsáno do Obchodního rejstříku: 17. 10. 2003

Spisová značka B 2718 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Pořadatel) jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování́ práv se muže obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastník soutěže uděluje pořadateli výslovný souhlas s použitím jeho fotografií a audiovizuálních záznamů získaných během předání výhry. Fotografie a audiovizuální záznamy mohou být použity k marketingovým účelům.

 

Zpracovávané osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně pohlaví a věk. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících (dále jen „účastník soutěže), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených na facebookovém profilu účastníka soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Další důležité podmínky soutěže:

  • Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou. 
  • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu u soutěžního příspěvku. 
  • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 
  • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 
  • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru. 
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet). 
  • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). 
  • Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. 
  • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Pořadatele soutěže.

 

Prohlášení:

 Facebook soutěž nesponzoruje, nepodporuje, neadministruje, nenese za ni odpovědnost a nijak s ní není spojen.